Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry

2015 | Sanskrit | 137 Songs
Music Director - L.V. Gangadhara Sastry
Gangadhara Sastry L.V
63
54K Plays
Play

Songs

Abrahma Bhuvanalloka

Abrahma Bhuvanalloka

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Adveshta Sarva

Adveshta Sarva

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Aham Visvanaro

Aham Visvanaro

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Ahimsa Satyam

Ahimsa Satyam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Akirthim Chapi Bhootani

Akirthim Chapi Bhootani

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Ananyaschinthayantho

Ananyaschinthayantho

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Anndbhavanthi Bhootani

Anndbhavanthi Bhootani

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Antakalecha Mameva

Antakalecha Mameva

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Anudvegakaram

Anudvegakaram

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Apuryamanamachala

Apuryamanamachala

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
AsaktiranaMayichananya

Asaktirana-Mayichananya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Asamsayam Maha Baho

Asamsayam Maha Baho

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Asochya Nanvasochastvam

Asochya Nanvasochastvam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Asraddadhanahpurusha

Asraddadhanahpurusha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Athava Bahunaitena

Athava Bahunaitena

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Atmaupamyena

Atmaupamyena

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Bahunam Janmanamante

Bahunam Janmanamante

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Bandhuratmatmanastasya

Bandhuratmatmanastasya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Bhaktya Tvananyaya

Bhaktya Tvananyaya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Brahmanyadhaya Karmani

Brahmanyadhaya Karmani

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Brahmarpanam Brahma Havi

Brahmarpanam Brahma Havi

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Buddhiyukto Jahateeha

Buddhiyukto Jahateeha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Datavyamiti Yaddanam

Datavyamiti Yaddanam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Dehinosmin Yatha Dehe

Dehinosmin Yatha Dehe

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Dhyanenatmani Pasyanti Anyetveva

Dhyanenatmani Pasyanti, Anyetveva

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Dhyayato Vishayanpumsah

Dhyayato Vishayanpumsah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Divi Surya Sahasrasya

Divi Surya Sahasrasya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Duhkheshvanudvignamana

Duhkheshvanudvignamana

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Esvarassarvabhootanam

Esvarassarvabhootanam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Geethakalpatarum Bhaje

Geethakalpatarum Bhaje

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Hatovaprapyasi Svargam

Hatovaprapyasi Svargam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Idante Na Tapaskaya

Idante Na Tapaskaya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Indriyani ParanyahuhYevam Buddhe

Indriyani Paranyahuh-Yevam Buddhe

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Indriyanam Hi Charatam

Indriyanam Hi Charatam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Indriyasyendriyasyarthe

Indriyasyendriyasyarthe

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Ithi Te Jnanamakhyatam

Ithi Te Jnanamakhyatam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Jatasya Hi Dhruvo Mrutyuhu

Jatasya Hi Dhruvo Mrutyuhu

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Jnanena Tu Tadajnanam

Jnanena Tu Tadajnanam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Kalosmi Lokakshaya

Kalosmi Lokakshaya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Kamakrodha Viyuktanam

Kamakrodha Viyuktanam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Kamayesha Krodhayeshah

Kamayesha Krodhayeshah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Karmanaiva Hi Samsiddhim

Karmanaiva Hi Samsiddhim

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Karmanyevadhikaraste

Karmanyevadhikaraste

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Kasturi Tilakam

Kasturi Tilakam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Katvamla Lavanatyushna

Katvamla Lavanatyushna

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Klybyam Masmagamah Partha

Klybyam Masmagamah Partha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Manmanabhava Madbhakto

Manmanabhava Madbhakto

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Manushyanam Sahasreshu

Manushyanam Sahasreshu

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Matkarmakrunmat Paramo

Matkarmakrunmat Paramo

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Matrasparsastu Kaunteya

Matrasparsastu Kaunteya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Mayatatamidam Sarvam

Mayatatamidam Sarvam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Mattahparataram Nanyat

Mattahparataram Nanyat

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Na Buddhibhedam Janayet

Na Buddhibhedam Janayet

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Na Veda Yajnadhyayanairnadanaihi

Na Veda Yajnadhyayanairnadanaihi

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Nachamathsthani Bhootani

Nachamathsthani Bhootani

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Nadatte Kasyachitpapam

Nadatte Kasyachitpapam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Naham Prakasassarvasya

Naham Prakasassarvasya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Nahi Jnanena Sadrusam

Nahi Jnanena Sadrusam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Najayate Mriyateva

Najayate Mriyateva

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Nasti Buddhirayuktasya

Nasti Buddhirayuktasya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Natadbhasayate Suryah

Natadbhasayate Suryah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Natvevaham Jatunasam

Natvevaham Jatunasam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Nehabhikramana Sosti

Nehabhikramana Sosti

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Parthayapratibodhitam

Parthayapratibodhitam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Pasyamidevamstavadeva Dehe

Pasyamidevamstavadeva Dehe

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Patram Pushpam Phalam Toyam

Patram Pushpam Phalam Toyam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Partha Naiveha Namutra

Partha Naiveha Namutra

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sahasrayuga Paryantam

Sahasrayuga Paryantam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
SahayajnaDevan Bhava

Sahayajna,Devan Bhava

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sakhetimatva

Sakhetimatva

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Saknotehaivayassodhum

Saknotehaivayassodhum

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sama Dukha Sukhasvasthaha

Sama Dukha Sukhasvasthaha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Samam Pasyanhi Sarvatra

Samam Pasyanhi Sarvatra

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sariram Yadavapnoti

Sariram Yadavapnoti

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sarva Dharman Parityajya

Sarva Dharman Parityajya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sarva Karmani Manasa

Sarva Karmani Manasa

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sarvabhutani Kaunteya

Sarvabhutani Kaunteya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sarvabhutasthamatmanam

Sarvabhutasthamatmanam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sarvopanishado Gavo

Sarvopanishado Gavo

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sraddhavan Labhate Jnanam

Sraddhavan Labhate Jnanam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sreyan Svadharmo Vigunah

Sreyan Svadharmo Vigunah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sreyo Hi Jnanamabhyasat

Sreyo Hi Jnanamabhyasat

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Srotram Chakshusparsanamcha

Srotram Chakshusparsanamcha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sudurdarsa Naham Vedairna

Sudurdarsa, Naham Vedairna

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Suhrunmitraryudaseena

Suhrunmitraryudaseena

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sukhaduhkhe Samekrutva

Sukhaduhkhe Samekrutva

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sukla Krishne Gateehyete

Sukla Krishne Gateehyete

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Tadbuddhayastadatmanah

Tadbuddhayastadatmanah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Tasmacchastram Pramanante

Tasmacchastram Pramanante

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Tasmadajnana Sambhootam

Tasmadajnana Sambhootam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Teshamevanukampartham

Teshamevanukampartham

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Trividham Narakasyedam

Trividham Narakasyedam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Tvamadidevah Purushah Puranah

Tvamadidevah Purushah Puranah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Uddharedatmanatmanam

Uddharedatmanatmanam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Utkramantham Sthitam Vapi

Utkramantham Sthitam Vapi

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Vasamsi Jeernani Yatha Vihaya

Vasamsi Jeernani Yatha Vihaya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Vasudevasutam Devam

Vasudevasutam Devam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Vidya Vinaya Sampanne

Vidya Vinaya Sampanne

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Vihaya Kaman Yassarvan

Vihaya Kaman Yassarvan

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Vishaya Vinivartante

Vishaya Vinivartante

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Vitaraga Bhaya Krodha

Vitaraga Bhaya Krodha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Ya Imam ParamNa Cha Tasman

Ya Imam Param,Na Cha Tasman

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Ya Nisa Sarva Bhootanam

Ya Nisa Sarva Bhootanam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Ya Ssastra Vidhimutrujya

Ya Ssastra Vidhimutrujya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yada Yadahi Dharmasya

Yada Yadahi Dharmasya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yadyadvibhooti Matsatvam

Yadyadvibhooti Matsatvam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yamyamvapi Smaran Bhavam

Yamyamvapi Smaran Bhavam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yasya Sarve Samarambhah

Yasya Sarve Samarambhah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yatha Prakasayatyekah

Yatha Prakasayatyekah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yathadeepo Nivatastho

Yathadeepo Nivatastho

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yato Yato Nischarati

Yato Yato Nischarati

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yatra Yogesvarah Krishno

Yatra Yogesvarah Krishno

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yevam Jnatva Krutam Karma

Yevam Jnatva Krutam Karma

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yeyathamam Prapadyante

Yeyathamam Prapadyante

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yomam Pasyati Sarvatra

Yomam Pasyati Sarvatra

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yukthahara Viharasya

Yukthahara Viharasya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Ahamatma Gudakesa

Ahamatma Gudakesa

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Anapekshassuchirdakshaha

Anapekshassuchirdakshaha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Avyaktokshara Ityuktah

Avyaktokshara Ityuktah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Bhoktaram Yajna Tapasam

Bhoktaram Yajna Tapasam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Chaturvidha Bhajante Maam

Chaturvidha Bhajante Maam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Daivihyesha Gunamayi

Daivihyesha Gunamayi

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Dhoomenavriyate

Dhoomenavriyate

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Gitasastramidam Punyam

Gitasastramidam Punyam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Kamyanam Karmanamnyasam

Kamyanam Karmanamnyasam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Manavamanayostulyaha

Manavamanayostulyaha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Mayi Sarvani Karmani

Mayi Sarvani Karmani

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Nainam Chindanti Sastrani

Nainam Chindanti Sastrani

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Samam Sarveshu Bhooteshu

Samam Sarveshu Bhooteshu

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sanyasah Karmayogascha

Sanyasah Karmayogascha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Sarva Yonishu Kaunteya

Sarva Yonishu Kaunteya

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Trividha Bhavati Sraddha

Trividha Bhavati Sraddha

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Ya Imam Param Guhyam

Ya Imam Param Guhyam

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yadyadacharati Sreshtah

Yadyadacharati Sreshtah

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yatendriya Mano Buddhihi

Yatendriya Mano Buddhihi

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yesha Brahmi

Yesha Brahmi

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry
Yoginamapi Sarvesham

Yoginamapi Sarvesham

Srimad Bhagavadgita By L.V.Gangadhara Sastry

Notifications

Search Results for "Salman Khan"

Recent Searches

Trending